Grau en Història de l'Art i Gestió del Patrimoni Artístic

Objectius i competències

Objectius formatius

Els objectius generals del grau en Història de l’Art de la UdL són els següents:

 • Proporcionar a l’alumnat coneixements racionals i crítics de la producció artística al llarg de la història i de la seua manifestació en diferents cultures i a través dels diversos llenguatges artístics.
 • Preparar l’alumnat amb una formació específica en diferents camps, funcions i activitats pròpies de l’historiador de l’art. Capacitar l’alumnat per a una pràctica professional que cobreixi les diferents demandes socials, en especial les relacionades amb el mercat laboral, de manera que rebi el ple reconeixement de les seues competències professionals.

Els objectius generals del títol de grau en Història de l’Art es concreten en els objectius específics següents:

EN EL CAMP DELS CONEIXEMENTS:

 • Que l’alumnat conegui les característiques i funcions de l’art en les seues diferents manifestacions, al llarg de l'evolució històrica i en marc de les diferents cultures, així com les causes primordials d’aquestes característiques, funcions i evolució, incardinant sempre l’obra d’art al context social, econòmic, polític, ideològic, religiós i individual en el qual es va gestar, i connectant-la amb altres formes d’expressió cultural.
 • Que l’alumnat conegui els diferents llenguatges formals i visuals, així com les diferents tècniques artístiques utilitzades per la humanitat al llarg de la història amb la finalitat que pugui comprendre millor com aquestes condicionen i actuen en el resultat final de l’obra d’art.
 • Que l’alumnat conegui la teoria de l’art i el pensament estètic en la seua evolució històrica i dins dels diferents contextos culturals, socials, econòmics, polítics, ideològics i religiosos que han condicionat els discursos, l’estètica, la funció, les tècniques i els llenguatges formals de l’art.
 • Que l’alumnat conegui els diferents enfocaments i les diferents metodologies que permeten la comprensió de l’obra d’art.
 • Que l’alumnat conegui els diferents procediments de creació artística i les tècniques de conservació, tutela i divulgació del patrimoni historicoartístic i cultural.

EN EL CAMP DE LES HABILITATS:

 • Que l’alumnat desenvolupi el seu esperit analític i crític i la seua sensibilitat per contemplar i interpretar l’obra d’art; que es familiaritzi amb el llenguatge de les seues formes, que aprengui a apreciar els seus valors estètics i a extreure de les manifestacions artístiques informacions sobre la cultura que les ha generat. L’obra d’art, a més de posseir el seu propi valor intrínsec, és un excel·lent mitjà per entendre i saber apreciar el passat de la humanitat i la civilització en la qual va ser creada.
 • Que l’alumnat s’acostumi a entrar en contacte directe amb les obres artístiques mitjançant visites als monuments històrics i a museus i exposicions que mostrin al públic aquest tipus d’obres.

EN EL CAMP DE LES APTITUDS:

 • Que l’alumnat aprehengui la necessitat de desenvolupar una metodologia científica per a qualsevol tipus d’actuació i de decisió en relació amb els coneixements de la història de l’art.
 • Que l’alumnat treballi tant autònomament com en equip i col·labori amb els professionals d’altres camps.
 • Que l’alumnat sàpiga presentar i exposar oralment i per escrit projectes de gestió i de difusió en tots els camps d’actuació de la història de l’art.
 • Que l’alumnat adquireixi responsabilitat professional i compromís amb la societat en tot el que fa referència a la defensa i conservació del patrimoni historicoartístic.
 • Que l’alumnat sigui conscient de la necessitat de formar-se en diversos camps interdisciplinaris, en el domini de l’expressió oral i escrita de la pròpia llengua, en l’ús de llengües estrangeres, en el maneig de les eines informàtiques i en l’ús de les xarxes que permetin l’establiment de contactes nacionals i internacionals.
 • Que l’alumnat prengui consciència de la importància de desenvolupar la seua capacitat de lideratge i autocrítica.

Competències

Competències específiques

Competències personals

 • Coneixement i comprensió diacrònica general de la història universal de l’art.
 • Comprensió diacrònica dels fenòmens artístics regionals.
 • Coneixement sistemàtic dels fenòmens artístics: diferents mitjans (arquitectura i urbanisme, escultura, pintura, arts decoratives, fotografia, cinema...), procediments, materials i tècniques de la producció artística al llarg de la història.
 • Coneixement de la història del pensament estètic.
 • Coneixements d’iconografia com a clau important en la interpretació de les imatges artístiques.
 • Coneixement dels materials i tècniques emprades en la producció de bens artístics.
 • Coneixements generals de geografia.
 • Comprensió general de les diferents disciplines humanístiques: història del pensament, llengües antigues, història de la literatura, història de les arts escèniques, història de la música, mitologia, història de les religions, sociologia i antropologia.

Competències sistèmiques

 • Coneixement i domini pràctic de les metodologies pròpies de la història de l’art i la seua evolució històrica.
 • Capacitat de detectar i processar les principals fonts documentals i d’informació en general significatives per a la història de l’art.
 • Consciència crítica de les coordenades espaciotemporals i de les interrelacions sincròniques i diacròniques dels fets fonamentals de la història de l’art.
 • Tractament bàsic i rigorós dels procediments d’investigació i comunicació científica en el marc de la història de l’art.

Competències instrumentals

 • Coneixement de la història de la conservació de monuments, dels principals criteris de restauració, recuperació i gestió del patrimoni cultural, així com de la capacitat d’intervenció d’aquests àmbits.
 • Coneixements i capacitats relacionades amb la museologia i museografia.
 • Capacitat de gestionar col·leccions artístiques: inventari, documentació, catalogació, exposició i difusió.
 • Coneixement i capacitat d’intervenció en el mercat de l’art: antiguitats, galeria, taxacions, mecenatge.
 • Coneixements instrumentals propis de la història de l’art: interpretació i tractament gràfic, dibuix, fotografia, registres cinematogràfics i materials audiovisuals.

Competències generals

Competències personals

 • Coneixement i capacitat d’aplicació del mètode científic.
 • Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 • Capacitat de raonament crític.
 • Capacitat de resolució de problemes i de presa de decisions.
 • Creativitat i iniciativa.
 • Coneixement dels principis i implicacions de l’ètica professional.

Competències sistèmiques

 • Capacitat de treball en equip (intradisciplinari i interdisciplinari).
 • Capacitat de treball en contextos internacionals.
 • Capacitat de lideratge.
 • Capacitat d’adaptació a situacions canviants.
 • Motivació pel rigor i qualitat.
 • Coneixement i sensibilitat cap als drets humans i la reducció de tot tipus de desigualtats.
 • Coneixement i sensibilitat cap a la diversitat cultural.
 • Sensibilitat mediambiental.

Competències instrumentals

 • Capacitat d’aprenentatge autònom.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Capacitat d’aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
 • Comunicació oral i escrita en llengua nativa (amb experts i no experts).
 • Coneixement d’una llengua estrangera.
 • Coneixement d’informàtica aplicada.
 • Capacitat de gestió de la informació.

Altres competències

 • Sentit de l'orientació espacial i habilitat per interpretar l’entorn.
 • Dots de percepció visual i auditiva.